سیاست حریم خصوصی

سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران 

فروشگاه وینوو‬‎ 

 

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

 

محدودیت دسترسی به اطلاعات